MUHASEBE KONULARI
MUHASEBE KONULARI  
  İletişim
  Ana Sayfa
  Tek Düzen Hesap Planı
  SMMM Bitirme Sınavı Yorum Ve Kitap Önerileri
  GENEL MUHASEBE
  Muhasebenin Tanımı ve fonksyonları
  Muhasebe Kavramları
  HESAP KAVRAMI
  YEVMİYE DEFTERİ
  Muhasebe Fişleri
  DEFTER- İ KEBİR
  MİZANLAR
  7A SEÇENİĞİ AÇIKLAMALARI
  7B Seçeneğinde hesap planı açıklaması
  AÇILIŞ KAYITLARI
  AKREDİTİFLER (YURT DIŞI SİPARİŞ AVANSLARI)
  ALACAKLARIN ENVANTER İŞLEMİ
  ALACAKLAR
  Amortisman paylarının hesaplanması
  BANKALAR HESABI
  BiLANÇO
  AKTİF
  İNGİLİZCE AKTİF (ACTIV)
  PERSONELDEN ALACAKLAR
  SERBEST MESLEK MAKBUZU
  KİRA BEDELİ KAYDI
  Muhasebe soruları
  Beceri Sınavı Soruları
  ÜCRET BODROSU TAHAKKUK KAYDI
  BU SAYFAYA GİREBİLMEK İÇİN ÜYE OLMANIZ GEREKMEKTEDİR.
  HABERLER
  BİZE MALİYE SORULARI SORABİLİRSİNİZ
  MÜŞTERİMİZE OLAN ALACAĞIN ÇEK İLE TAHSİLİ
  E- Devlet
  SİTEMİZE YAZAR OLUN
  SERBEST MESLEK KAZANÇ DEFTERİ
  AMORTİSMAN
  ETA SQL KURULUMU
  BİLGİSAYARLI MUHASEBE
  ETA WİMDOWS MUHASEBE PAKET PROGRAMININ KURULUMU
  ETA Muhasebe Paket Programında Kullanılan Kısayol Tuşları
  ÖRNEK YEVMİYE KAYITLARI
  Facebook'ta biz...
  MUHASEBE MESLEĞİNİN ZOR VE ZEVKLİ YANLARI
  MALİYET MUHASEBESİ KONULARI
  FATURA
  KURUMSAL BAŞVURULAR
  VERGİ LEVHASI
  Örnek Yevmiye Kayıtları
  ÖRNEK MİZAN
  KPSS 2010 MUHASEBE SORULARI
  MALİYE SORULARI - KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI - LİSANS - 2010
  İŞLETME SORULARI - KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI - LİSANS - 2010
  KAYNAKÇA
  MALİYET MUHASEBESİ
  İŞLETME ÇEŞİTLERİ
  ADİ ŞİRKETLER
  TİCARET ŞİRKETLERİ
  PSİKOLOJİ SÖZLÜĞÜ
  Vicdan muhasebesi
  Google arama motoru
  DÜNYA SAATLERİ
  VERGI LEVHASI
  ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZ
  VERGİ SUÇ VE CEZALARI
  İLAN VE REKLAM VERGİSİ LEVHASI ALMA
  EMLAK VERGİSİ BEYANNAMESİ
  AYLIK ÜCRET BODROSU
  Anketler
  Mağaza vitrini ve dekorasyonu masrafı kaydı
  MAKALELER
  Tasdiki Zorunlu Defterler Ve Tasdik Zamanı
  KDV TAHAKKUKU NASIL YAPILIR ?
  BANKA
  BANKALARIN İŞLEVLERİ
  2011 ASGARİ BRÜT VE NET ÜCRETİ
  MUHASEBE HABERLERİ
  BİLANÇO
  GELİR TABLOSU
  ORTAKLARIN SERMAYE TAAHHÜDÜ
  Örnek kayıtlar
  Namaz Vakitleri
  VİCDAN MUHASEBESİ
  Şirketin Kuruluş Kayıtları
  VERGİ MEVZUATI
  SGK MEVZUATI
  MEVZUAT İLE İLGİLİ YENİLİKLER
  SMMM olmak için aranan şartlar
  Muhasebe Hileleri ve Bu Hilelerle İlgili Vergi Suçu Nedir?
  Link listesi
>
MALİYE SORULARI - KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI - LİSANS - 2010

1. W. J. Baumol’un kamu harcamalarının artışına
ilişkin görüşü ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Teknolojik gelişmeler kamu hizmetlerinin çeşitlenmesine
ve talep artışına yol açtığından kamu
harcamaları reel olarak artar.
B) Teknolojik gelişmeler özel sektöre de yansımakla
beraber kamu kesimine daha fazla yansıdığından
kamu hizmetlerinin arz maliyeti artar ve bunun
sonucunda kamu harcamaları reel olarak
artar.
C) Kamu kesiminin büyük ölçüde emek-yoğun üretim
yapması, emeğin veriminin sanayide olduğundan
daha fazla artmasına ve kamu hizmetlerinin
birim maliyetinin düşmesine neden olduğundan
kamu hizmetlerine olan talep artar.
D) Kamu kesiminin büyük ölçüde emek-yoğun üretim
yapması, emeğin veriminin sanayide olduğu
kadar hızlı artmamasına ve kamu hizmetlerinin
birim maliyetinin yükselmesine neden olduğundan
kamu harcamaları reel olarak artar.
E) Kamu kesiminin büyük ölçüde sermaye-yoğun
üretim yapması, emeğin veriminin sanayide olduğundan
daha fazla artmasına ve kamu hizmetlerinin
birim maliyetinin düşmesine neden olduğundan
kamu hizmetlerine olan talep artar.

2. Aşağıdakilerden hangisi kamu kesimini özel kesimden
ayıran özelliklerden biri değildir?
A) Kamusal mal ve hizmet sunulması
B) Sunulacak mallarda arz ve talep koşullarının belirleyici
olması
C) Üretimin bürokrasi aracılığıyla gerçekleştirilmesi
D) Finansmanının vergilerle yapılması
E) Sunulacak mal ve hizmet miktarının siyasal karar
mekanizmasınca belirlenmesi

3. Karar alma sisteminin maliyetlerine ilişkin olarak
Buchanan ve Tullock’un ortaya koydukları yaklaşımda
sözü edilen maliyetler aşağıdakilerin hangisinde
doğru olarak verilmiştir?
A) Ulaşım maliyeti ve fırsat maliyeti
B) Karar alma maliyeti ve dışsal maliyet
C) Karar alma maliyeti ve fırsat maliyeti
D) Katlanma maliyeti ve bilgi edinme maliyeti
E) Katlanma maliyeti ve dışsal maliyet

4. Aşağıdakilerden hangisi bir ekonomide dışsal
ekonomiler söz konusu olduğunda ortaya çıkabilecek
sonuçlardan biri değildir?
A) Olumsuz dışsallıklarda fazla üretimin ortaya çıkması
B) Dışsallıklarda eksik veya fazla üretimin ortaya
çıkması
C) Olumsuz dışsallıklarda marjinal sosyal maliyetin
marjinal özel maliyeti aşması
D) Olumlu dışsallıklarda marjinal sosyal faydanın
marjinal özel faydadan büyük olması
E) Olumsuz dışsallık yaratan firmaların marjinal
sosyal maliyetin marjinal sosyal faydaya eşit
olduğu yerde üretim yapmaları

5. Aşağıdakilerden hangisi gider vergilerinin temel
özelliğidir?
A) Bireylerin fiili satın alma güçlerini dikkate almaları
B) Gelirin elde edildiği zamana göre alınmaları
C) Kural olarak yansıtılabilmeleri
D) Dolaysız vergilere kıyasla yönetimi daha kolay
vergiler olmaları
E) Artan oranlı vergi tarifesine sahip olmaları

6. Vergi kaçakçılığıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?
A) Kanuna aykırıdır.
B) Vergi suçu teşkil eder.
C) Vergi borcunun doğmamasına yol açar.
D) Verginin hiç ödenmemesi veya kısmen ödenmesi
durumudur.
E) Maaş ve ücretlerden alınan vergilerde daha az
görülür.

7. Verginin üzerinden hesaplandığı değer veya
miktara ne ad verilir?
A) Vergi matrahı B) Verginin konusu
C) Vergi yükümlülüğü D) Verginin tahakkuku
E) Vergiyi doğuran olay

8. Yansıma ölçütüne göre, aşağıdakilerin hangisinde
verginin dolaylı olduğu kabul edilir?
A) Vergi mükellefiyle vergi yüklenicisi farklı kişilerse
B) Vergi mükellefiyle vergi yüklenicisi aynı kişiyse
C) Vergi mükellefiyeti vergi beyannamesi vermeyi
gerektiriyorsa
D) Vergi mükellefi vergiden kaçınamıyorsa
E) Vergiyi doğuran olay gerçekleşmemişse

9. Aşağıdakilerden hangisi Tobin Vergisini savunanların
ileri sürdüğü görüşlerden biri değildir?
A) Spekülatif akımların döviz ve sermaye piyasaları
üzerinde yarattığı yıkıcı etkileri azaltması
B) Ulusal otoriteyi güçlendirmesi
C) Vergi kapasitesi üzerindeki etkileri nedeniyle
vergileme kapasitesini artırabilmesi
D) Piyasaları sakinleştirmesi
E) Yeni fonların ülkeye gelişini artırması

10. Kamu malları konusunda yapılan harcamalar arttıkça
kişilerin ödeyecekleri vergilerin de artması
sonucu, bir bireyin kamu malından tüketeceği her
ekstra birim için yapması gereken ödemeye ne ad
verilir?
A) Vergi fiyatı B) Vergi arbitrajı
C) Vergi dampingi D) Vergi kapasitesi
E) Vergi amortismanı


 

11. Aşağıdakilerden hangisi gerçek devlet harcamalarının
ekonomide yaratacağı etkilerden biri değildir?
A) Kısa dönemde toplam talebi azaltıcı bir etki
yapabilmesi
B) Kısa dönemde enflasyonist bir etki yaratabilmesi
C) Toplam talebin ekonomide üretilen mallar
arasındaki dağılımını değiştirebilmesi
D) Toplam talebin bölgeler arasındaki dağılımını
değiştirebilmesi
E) Kişisel gelir dağılımını değiştirebilmesi

12. Aşağıdakilerden hangisi kamu harcamalarının
özendiriciler (ekonomik müşevvikler) üzerindeki
etkilerinden biridir?
A) Mevcut kamu tesislerinden yararlanmak amacıyla
yapılan harcamaların etkisi
B) Kamu çalışanlarının talebini artırmak amacıyla
yapılan maaş artışlarının etkisi
C) Eskiyen altyapı yatırımlarının yenilenmesi amacıyla
istihdam edilen kişilere yapılan ödemelerin
etkisi
D) Kamu kurumlarının etkin çalışmasını sağlamak
amacıyla yapılan transfer harcamalarının etkisi
E) Devletin ulaştırma ve haberleşme şebekesini
geliştirmesi amacıyla yaptığı harcamaların etkisi

13. Devletin ödediği emekli memur maaşları
aşağıdaki kamu harcamalarından hangisinin
kapsamında yer alır?
A) Gerçek harcamalar B) Transfer harcamaları
C) Verimli harcamalar D) Yatırım harcamaları
E) Kalkınma carileri

14. Kamu hizmetlerinin maliyetleriyle ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Devletin girdi talebini artırması girdi fiyatlarının
düşmesine neden olur.
B) Saf kamusal malların sunumunda hizmetten
yararlananların sayısının artması maliyetlerde
artışa yol açar.
C) Yarı kamusal malların sunumunda hizmetten yararlananların
sayısının artması maliyetleri değiştirmez.
D) Hizmet sunulan alanın genişlemesi toplam
maliyeti azaltır.
E) Hizmet üretim teknolojisi kamu hizmetlerinin maliyet
yapısını doğrudan etkiler.

15. Aşağıdakilerden hangisi kamu harcamalarında
verimliliği artırmak için uygulanacak önlemlerden
biri olamaz?
A) Kamu çalışanlarına tasarruf zihniyetinin aşılanması
B) Kamu harcamalarında kırtasiyeciliğin azaltılması
C) Kamu harcamalarının kısılması
D) Kamu görevlilerinin denetlenmesi
E) Kamu harcamalarının yapılmasında idarenin
tarafsızlığı ilkesine uyulması

16. Kalkınma carileri aşağıdakilerin hangisinde doğru
tanımlanmıştır?
A) Kalkınma projelerine ayrılmış cari ödeneklerdir.
B) Faydası genellikle 1 yılı aşan, insana yatırım niteliğindeki
cari harcamalardır.
C) Yatırımların cari nitelikteki kısmıdır.
D) Maddi sermaye malı üretmeye yönelik olarak yapılan
harcamalardır.
E) Etkisi 1 yılı aşmayan yatırım harcamalarıdır.

17. Devletin iç borçlanmasıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?
A) Ülke içindeki kişi veya kurumlara borçlanılır.
B) Ekonominin kullanabileceği ek bir kaynak sağlar.
C) Satın alma gücünün özel kesim ve kamu kesimi
arasında el değiştirmesine yol açar.
D) Ülkenin millî parası cinsinden borçlanmaya gidilir.
E) Kısa, orta veya uzun vadeli olarak borçlanılabilir.

18. Hazinenin bankalara fazla hazine bonosu satmasının
kredi piyasası üzerindeki doğrudan etkisiyle
ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Bankalar daha kârlı hâle geleceğinden özel sektöre
daha çok kredi açarlar.
B) Bankalar sağlam gelir kaynaklarına kavuştuğundan
özel sektöre daha çok kredi açarlar.
C) Bankaların özel sektöre açabileceği kredi azalır.
D) Bankalar Merkez Bankasından kaynak sağlayacaklarından
kredi hacmi değişmez.
E) Bankalar para yaratarak hazine bonosu alacaklarından
kredi hacmi değişmez.

19. Enflasyonist bir ortamda reel faizler pozitif ise
faiz dışı denge ile operasyonel denge arasındaki
ilişki ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) Kamu Kesimi Borçlanma Gereksinimi > Birincil
Açık > Operasyonel Açık
B) Kamu Kesimi Borçlanma Gereksinimi < Operasyonel
Açık < Birincil Açık
C) Operasyonel Açık > Kamu Kesimi Borçlanma
Gereksinimi > Birincil Açık
D) Operasyonel Açık < Kamu Kesimi Borçlanma
Gereksinimi < Birincil Açık
E) Kamu Kesimi Borçlanma Gereksinimi > Operasyonel
Açık > Birincil Açık

20. Borç servis oranı aşağıdakilerin hangisinde doğru
tanımlanmıştır?
A) Belli bir yıl için dış borçların ödenecek anapara
ve faizlerinin ödemeler bilançosundaki döviz kazançlarına
oranı
B) Belli bir yıl için iç ve dış borç faiz ödemelerinin
kamu harcamalarına oranı
C) Toplam borç stokunun gayrisafi millî hasılaya
oranı
D) Belli bir yıl için dış borçların ödenecek faizlerinin
gayrisafi millî hasılaya oranı
E) Belli bir yıl için ödenecek iç ve dış borç anapara
ödemelerinin gayrisafi millî hasılaya oranı

1. D
2. B
3. B
4. E
5. C
6. C
7. A
8. A
9. E
10. A

11. A
12. E
13. B
14. E
15. C
16. B
17. B
18. C
19. E
20. A


HABERLER  
   
Reklam  
   
 
   
 
   
MUHASEBE DERGİSİ  
   
 
   
Bugün 8 ziyaretçi (15 klik) kişi burdaydı!
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=