MUHASEBE KONULARI
MUHASEBE KONULARI  
  İletişim
  Ana Sayfa
  Tek Düzen Hesap Planı
  SMMM Bitirme Sınavı Yorum Ve Kitap Önerileri
  GENEL MUHASEBE
  Muhasebenin Tanımı ve fonksyonları
  Muhasebe Kavramları
  HESAP KAVRAMI
  YEVMİYE DEFTERİ
  Muhasebe Fişleri
  DEFTER- İ KEBİR
  MİZANLAR
  7A SEÇENİĞİ AÇIKLAMALARI
  7B Seçeneğinde hesap planı açıklaması
  AÇILIŞ KAYITLARI
  AKREDİTİFLER (YURT DIŞI SİPARİŞ AVANSLARI)
  ALACAKLARIN ENVANTER İŞLEMİ
  ALACAKLAR
  Amortisman paylarının hesaplanması
  BANKALAR HESABI
  BiLANÇO
  AKTİF
  İNGİLİZCE AKTİF (ACTIV)
  PERSONELDEN ALACAKLAR
  SERBEST MESLEK MAKBUZU
  KİRA BEDELİ KAYDI
  Muhasebe soruları
  Beceri Sınavı Soruları
  ÜCRET BODROSU TAHAKKUK KAYDI
  BU SAYFAYA GİREBİLMEK İÇİN ÜYE OLMANIZ GEREKMEKTEDİR.
  HABERLER
  BİZE MALİYE SORULARI SORABİLİRSİNİZ
  MÜŞTERİMİZE OLAN ALACAĞIN ÇEK İLE TAHSİLİ
  E- Devlet
  SİTEMİZE YAZAR OLUN
  SERBEST MESLEK KAZANÇ DEFTERİ
  AMORTİSMAN
  ETA SQL KURULUMU
  BİLGİSAYARLI MUHASEBE
  ETA WİMDOWS MUHASEBE PAKET PROGRAMININ KURULUMU
  ETA Muhasebe Paket Programında Kullanılan Kısayol Tuşları
  ÖRNEK YEVMİYE KAYITLARI
  Facebook'ta biz...
  MUHASEBE MESLEĞİNİN ZOR VE ZEVKLİ YANLARI
  MALİYET MUHASEBESİ KONULARI
  FATURA
  KURUMSAL BAŞVURULAR
  VERGİ LEVHASI
  Örnek Yevmiye Kayıtları
  ÖRNEK MİZAN
  KPSS 2010 MUHASEBE SORULARI
  MALİYE SORULARI - KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI - LİSANS - 2010
  İŞLETME SORULARI - KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI - LİSANS - 2010
  KAYNAKÇA
  MALİYET MUHASEBESİ
  İŞLETME ÇEŞİTLERİ
  ADİ ŞİRKETLER
  TİCARET ŞİRKETLERİ
  PSİKOLOJİ SÖZLÜĞÜ
  Vicdan muhasebesi
  Google arama motoru
  DÜNYA SAATLERİ
  VERGI LEVHASI
  ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZ
  VERGİ SUÇ VE CEZALARI
  İLAN VE REKLAM VERGİSİ LEVHASI ALMA
  EMLAK VERGİSİ BEYANNAMESİ
  AYLIK ÜCRET BODROSU
  Anketler
  Mağaza vitrini ve dekorasyonu masrafı kaydı
  MAKALELER
  Tasdiki Zorunlu Defterler Ve Tasdik Zamanı
  KDV TAHAKKUKU NASIL YAPILIR ?
  BANKA
  BANKALARIN İŞLEVLERİ
  2011 ASGARİ BRÜT VE NET ÜCRETİ
  MUHASEBE HABERLERİ
  BİLANÇO
  GELİR TABLOSU
  ORTAKLARIN SERMAYE TAAHHÜDÜ
  Örnek kayıtlar
  Namaz Vakitleri
  VİCDAN MUHASEBESİ
  Şirketin Kuruluş Kayıtları
  VERGİ MEVZUATI
  SGK MEVZUATI
  MEVZUAT İLE İLGİLİ YENİLİKLER
  SMMM olmak için aranan şartlar
  Muhasebe Hileleri ve Bu Hilelerle İlgili Vergi Suçu Nedir?
  Link listesi
>
AYLIK ÜCRET BODROSU
AYLIK ÜCRET BORDROSU

1. Aylık Ücret Bordrosu: Bordro, İşçiye ödenmesi gereken ücreti ve kesintileri gösteren işveren tarafından her işçiye ayrı düzenlenmesi gereken belgedir. Bir kimseye bir iş karşılığında işveren veya üçüncü kişiler tarafından sağlanan ve para ile ödenen tutara ücret denir.

Ücret, kural olarak, Türk parası ile iş yerinde veya özel olarak açılan bir banka hesabına ödenir. Ücret yabancı para olarak kararlaştırılmış ise ödeme günündeki döviz kuruna göre Türk parası ile ödenebilir. Ücret en geç ayda bir ödenir. Ücret alacaklarında zamanaşımı süresi beş yıldır.

 


>> Amortisman
>> Anonim Şirketler
>> Asgari Geçim İnd. Bordro
>> AŞ Kar Dağıtımı Kayıtları
>> Ay Sonu KDV Tahakkuku
>> Aylık Ücret Bordrosu
>> Banka
>> Bilanço
>> Bilanço Örneği
>> Bilançonun Düzenlenmesi
>> Büyük Defter (Defteri K.)
>> Defter Tutma Sorumluluğu
>> Döviz İşlemleri Muhasebe
>> E-Bildirge
>> Enflasyon
>> Envanter İşlemleri
>> ETA SQL Prog. Kurulumu
>> ETA Şirket İşlemleri
>> Fatura
>> FİFO Yöntemi
>> Geçici Vergi Beyannamesi
>> Gelir Tablosu
>> Gelir Tablosu Örneği
>> Gider Dağıtımı ve Tablosu
>> Girişimci (Müteşebbis)
>> İş Yeri Bildirgesi Formu
>> İşletme Defteri Kayıtları
>> KDV Beyannamesi Düzenle
>> KDV Hesaplamaları
>> Kooperatiflerin Kuruluşu
>> KPSS Soru Çözümü - Video
>> Limited Şirketler
>> Maliyet Muhasebesi Hesap
>> Menkul Kıymetler
>> Mikro Programı Kurulumu
>> Mizan
>> Muhasebe Fişleri
>> Muhasebenin Tanımı
>> Muhasebenin Temel Kavram
>> Muhtasar Beyanname Örn.
>> Resmi Yazılar
>> Sürekli Aralıklı Envanter
>> Şahıs Şirketleri
>> Şirket Kurma İşlemleri
>> Tek Düzen Hesap Planı
>> Ticari İşletme ve Tacir
>> Ücret Bordrosu Düzenleme
>> Ücret Bordrosu Muhasebe
>> Vizite Kağıdı
>> Yevmiye Defteri

>> Yönetimin Anlamı

Asgari ücret, iş sözleşmesi ile çalışan ve İş Kanunu’nun kapsamında olan veya olmayan her türlü işçinin ekonomik ve sosyal durumlarının düzenlenmesi için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca Asgari Ücret Tespit Komisyonu aracılığı ile ücretlerin asgari sınırları en geç iki yılda bir belirlenir. Komisyon kararları kesindir. Kararlar Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girer.

İşçilerin aylık ücretlerinin dörtte birinden fazlası haczedilemez veya başkasına devir ve temlik olunamaz. Ancak, işçinin bakmak zorunda olduğu aile üyeleri için hakim tarafından takdir edilecek miktar bu paraya dahil değildir. Nafaka borcu alacaklılarının hakları saklıdır.

Yapılan ödemenin ücret sayılabilmesi için:

- İşin işverene bağlı olarak yapılmış olması gerekir.
- Belli bir iş yerine kanunen bağlı olmak gerekir.
- Hizmet karşılığı bir ödeme yapılmış olması gerekir.

2. Aylık Ücret Bordrosu Şekli: Ücret bordrosu: Aylık olarak işveren tarafından ödenen ücretler ile yapılan kesintileri göstermek üzere düzenlenmesi zorunlu olan belgedir. Belgeyi işveren ve işçi imzalar. Bordro muhasebe kayıtlarında esas alınan belgeler arasındadır.

Ücret bordrosunda en az bulunması gerekli olan bilgiler şunlardır:
- İş yeri sigorta sicil numarası
- Sigortalının adı, soyadı ve sicil numarası
- Ücretin alındığına dair sigortalının imzası
- Bordronun ilişkin olduğu ay ve ücret ödenen gün sayısı
- Sigortalının günlük kazancı ve ödenen ücret tutarı
- İşverenin imzası

3. Normal Ücret Hesaplaması: Genel bakımdan çalışma süresi haftada en çok 45 saattir. Aksi kararlaştırılmamışsa bu süre, iş yerlerinde haftanın çalışılan günlerine eşit ölçüde bölünerek uygulanır. Tarafların anlaşması ile çalışma süresi, iş yerlerinde haftanın çalışılan günlerine, günde on bir saati aşmamak koşulu ile farklı şekilde dağıtılabilir. Bu halde, iki aylık süre içinde işçinin haftalık ortalama çalışma süresi, normal haftalık çalışma süresini aşamaz. Denkleştirme süresi toplu iş sözleşmeleri ile dört aya kadar artırılabilir.

Çalışma sürelerinin yukarıdaki esaslar çerçevesinde uygulama şekilleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanacak bir yönetmelikle düzenlenir. Sağlık kuralları bakımından günde ancak yedi buçuk saat ve daha az çalışılması gereken işler, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı tarafından müştereken hazırlanacak bir yönetmelikle düzenlenir.

2010 yılı için sigortalı 16 yaşından büyük çalışanlar için asgari ücretin aylık brüt tutarı, 2010 yılının ilk yarısında 729 TL, ikinci yarısında ise 760,5 TL’dir.

2010 yılı için sigortalı 16 yaşından küçük çalışanlar için asgari ücretin aylık brüt tutarı, 2010 yılının ilk yarısında 621 TL, ikinci yarısında ise 648 TL’dir.

Güncel Asgari ücretler >>>>>

İşçiden yapılacak kesintiler:

1. SSK primi işçi payı = Brüt ücret X %14
2. İşsizlik sigortası işçi payı = Brüt ücret X %1
3. Gelir vergisi matrahı = Brüt ücret - (SSK işçi payı + işsizlik sigorta işçi payı)
4. Gelir vergisi = Gelir vergisi matrahı X %15
5. Damga vergisi = Brüt ücret X %06
6. Kesintiler toplamı = İşçi payı + işsizlik sigortası işçi payı + Gelir vergisi + Damga vergisi
7. Net ücret = Brüt ücret – Kesintiler toplamı

İşverenden yapılacak kesintiler:

1. SSK Primi işveren payı = Brüt ücret x %[19 + ( tehlike sınıfı / 2 )]
2. İşsizlik sigortası işveren payı= Brüt ücret X %2


Asgari geçim indirimli ücret bordrosu düzenlenme ve muhasebe kayıtları >>>>>

Ücret bordrosu düzenleme ve muhasebe kayıtları >>>>>

Ücret bordrosu düzenleme örneği >>>>>


4. Asgari geçim indirimi hesabı:
2008’den itibaren her yıl gelir vergisinden asgari geçim indirimi indirilecektir. İndirilen tutar çalışana işveren tarafından ödenir. 16 yaşından küçük çalışanlar da asgari geçim indirimden faydalanır.


Asgari geçim indirimi tutarları >>>>>

5. Fazla Mesai Ücreti Hesaplaması: Ülkenin genel yararları yahut işin niteliği veya üretimin artırılması gibi nedenlerle fazla çalışma yapılabilir. Fazla çalışma, İş Kanunu’nda yazılı koşullar çerçevesinde, haftalık kırk beş saati aşan çalışmalardır. Her bir saat fazla çalışma için verilecek ücret normal çalışma ücretinin saat başına düşen miktarının % 50 yükseltilmesi suretiyle ödenir. Milli bayram ve tatil günlerinde çalışmazlarsa o günün ücreti tam olarak, tatil yapmayarak çalışırlarsa ayrıca çalışılan her gün için bir günlük ücret ödenir. Fazla saatlerle çalışmak için işçinin onayının alınması gerekir. Fazla çalışma süresinin toplamı bir yılda iki yüz yetmiş saatten fazla olamaz.

6. İzinli ve Raporlu Ücret Hesaplaması: İzinli ücret hesaplanmasında, iş kazaları ve meslek hastalıkları prim oranları düşülerek hesaplanır. Yani SSK işveren primi % 18 alınır. Raporlu olup çalışmayan işçilere, raporlu olduğu günlere ait ücretleri SSK öder. Mesela bir ay içinde sağlık nedeniyle 12 gün raporlu olan işçinin ücreti 18 gün üzerinden hesaplanır. Raporlu olunan 12 günlük kısma ise SSK tarafından ücret ödenir.

7. İşçi Aylık Hesap Pusulası: İşveren, ücret olarak iş yerinde veya bankaya yaptığı ödemelerle ilgili olarak işçiye ücret hesabını gösterir imzalı veya iş yerinin amblemi olan bir pusula vermek zorundadır. Bu belgede şunlar yer alır:
- İşveren ve isçiye ait bilgiler
- Ödeme günü
- Ait olduğu dönem
- Ödenen ek ücretler
- Mahsup edilen vergiler, sigorta primleri, avanslar
- Mahsup edilen nafaka ve icra kesintileri

Ücret Tediye Bordrosu, diğer kanunlara göre defter tutmak mecburiyetinde bulunmayan işverenler, Kurum’a verdikleri "Aylık Prim ve Hizmet Belgesi"nde yazılı olanları doğrulayıcı nitelikte olmak üzere aylık ücret tediye bordrosu düzenlemekle yükümlüdür.

Aylık ücret tediye bordrosunda:
- İş yerinin sicil numarası
- Bordronun ilişkin olduğu ay
- Sigortalının adı, soyadı
- Sigortalının T.C. Kimlik Numarası
- Sigortalının sigorta sicil numarası
- Ücret ödenen gün sayısı (Ücret aylık olarak ödenmiş ise gün sayısı 30 gündür.)
- Sigortalının ücreti (Aylık, haftalık, gündelik, saat veya parça başı ücreti )
- Ödenen ücret tutarı
- Ücretin alındığına dair sigortalının imzası
Hususlarının bulunması zorunludur.

8. Yıllık Ücretli İzin Defteri: İş yerinde işe başladığı günden itibaren, deneme süresi de içinde olmak üzere, en az bir yıl çalışmış olan işçilere yıllık ücretli izin verilir. Bu izinler işveren tarafından bölünmez sürekli olmalıdır. Yıllık ücretli izin hakkından vazgeçilemez. Niteliklerinden ötürü bir yıldan az süren mevsimlik veya kampanya işlerinde çalışanlara bu Kanunun yıllık ücretli izinlere ilişkin hükümleri uygulanmaz.

İşçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi, hizmet süresi:
- 1-5 yıla kadar (Beş yıl dahil) olanlara 14 günden
- 5 yıldan fazla 15 yıldan az olanlara 20 günden
- 15 yıl (Dahil) ve daha fazla olanlara 26 günden az olamaz.

Ancak 18 ve daha küçük yaştaki işçilerle elli ve daha yukarı yaştaki işçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi yirmi günden az olamaz. Yıllık izin süreleri iş sözleşmeleri ve toplu iş sözleşmeleri ile artırılabilir. İşveren, yıllık iznini kullananlara, yıllık izin dönemine ilişkin ücretini ilgili işçinin izine başlamasından önce peşin olarak ödemek veya avans olarak vermek zorundadır.

Yıllık ücretli izin süresine rastlayan hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil ücretleri ayrıca ödenir.Yıllık iznini şehir dışında geçirmek isteyenler bu durum belgelediklerinde gidiş ve dönüşleri için toplam dört güne kadar ücretsiz izin verilmesi zorunludur. İşveren, iş yerinde çalışan işçilerin yıllık ücretli izinlerini gösterir izin kayıt belgesi tutmak zorundadır.
 


 


SSK işçi payı: Brüt ücret x %14:

1.500 x 0.14 = 210
1.000 x 0.14 = 140
---------------------
SSK işçi payı toplamı = 350

İşsizlik sigortası işçi payı: Brüt ücret x %1:

1.500 x 0.01 = 15
1.000 x 0.01 = 10
--------------------
İşsizlik sigortası işçi payı toplamı = 25

Gelir vergisi matrahı: Brüt ücret - (SSK işçi payı + İşsizlik sigortası işçi payı):

1.500 - (210 + 15) = 1.275
1.000 - (140 + 10) = 850

Gelir vergisi: Gelir vergisi matrahı x %15:

1.275 x 0.15 = 191,25
850 x 0.15 = 127,5
----------------------
Gelir vergisi toplamı = 318,75

Damga vergisi: Brüt ücret x %06:

1.500 x 0.006 = 9
1.000 x 0.006 = 6
---------------------
Damga vergisi toplamı = 15


  Brüt Ücret SSK İşçi Payı İşsizlik Sigortası İşçi Payı Gelir Vergisi Matrahı Gelir Vergisi Damga Vergisi Kesintiler Toplamı Net
Ücret
1. İşçi 1.500 210 15 1.275 191,25 9 425,25 1.074,75
2. İşçi 1.000 140 10 850 127,5 6 283,5 716,5
TOPLAM 2.500 350 25 2.125 318,75 15 708,75 1.791,25İşveren paylarını hesaplayalım:

SSK işveren payı: Brüt ücret x %[19 + ( tehlike sınıfı / 2 )]:

19 + ( 2 / 2 ) = 20
Brüt ücret x %20
2.500 x 0.20 = 500
---------------------
SSK işveren payı = 500


İşsizlik sigortası işveren payı: Brüt ücret x %2:

2.500 x 0.02 = 50
---------------------
İşsizlik sigortası işveren payı = 50
 


 

Hesaplanan net işçi ücretlerinin, vergilerin ve tüm kesintilerin tahakkukunu ve ödenmesinin muhasebe kayıtlarını yapalım:

Mad. No AÇIKLAMA BORÇ ALACAK
1

....................................31.03.2009......................................

770 Genel Yönetim Giderleri Hesabı
Brüt ücretler: 2.500
SSK işveren payı: 500
İşsizlik sigortası işveren payı: 50

335 Personele Borçlar Hesabı
1. işçi: 1.074,75
2.işçi: 716,5

360 Ödenecek Vergi ve Fonlar Hs
Gelir vergisi: 318,75
Damga vergisi: 15

361 Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri Hs
SSK işçi payı: 350
SSK İşveren payı: 500
İşsizlik sigortası işçi payı: 25
İşsizlik sigortası işveren payı: 50

Mart ayı ücret tahakkuku
 

 

3.050

 


1.791,25


333,75


925


 

2

....................................05.04.2009......................................

335 Personele Borçlar Hesabı
1. işçi: 1.074,75
2.işçi: 716,5

100 Kasa Hesabı
 

İşçilerin mart ayı ücretinin peşin ödenmesi
 

 

1.791,25

 


 1.791,25

 

3

....................................15.04.2009......................................

360 Ödenecek Vergi ve Fonlar Hs
Gelir vergisi: 318,75
Damga vergisi: 15

100 Kasa Hesabı
 

Gelir ve damga vergilerinin peşin ödenmesi
 

 

333,75

 

333,75

 

4

....................................20.04.2009......................................

361 Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri Hs
SSK işçi payı: 350
SSK İşveren payı: 500
İşsizlik sigortası işçi payı: 25
İşsizlik sigortası işveren payı: 50

100 Kasa Hesabı
 

Sigorta primlerinin peşin ödenmesi
 

 

925

 

 


925

 


 Asgari geçim indirimli ücret bordrosu düzenlenme ve muhasebe kayıtları >>>>>


HABERLER  
   
Reklam  
   
 
   
 
   
MUHASEBE DERGİSİ  
   
 
   
Bugün 20 ziyaretçi (41 klik) kişi burdaydı!
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=